Image
16 februari, 2016

Kallelse till ordinarie årsmöte i Björklidens Golfklubb 2016

Datum: Tisdag 8 mars 2016

Tid: Kl. 18.00

Plats: Unipegs lokaler, Sveavägen 52 (ingång genom butiken), Stockholm

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet.
 7. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret för Björklidens GK och dotterbolag.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för det kommande året.
 12. Val av
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
  b. övriga styrelseledamöter för en tid av tre år, jämte suppleanter för en tid av ett år.
  c. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
  d. ordförande och en ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.
 14. Övriga frågor.
 15. Årsmötets avslutande

Anmäl dig via den här länken: Anmälan

Om du undrar över något, maila till styrelsen@bjorklidensgolfklubb.se

Årsredovisning Björklidens GK 2015
Årsredovisning Bodaholm AB 2015
Revisionsrapport Björklidens GK 2015
Revisionsrapport Bodaholm AB 2015
Bjö GK Resultat- och balansrapport 2015
Bjö Valberedn Förslag 2016
Boda G Resultat- och balansrapport 2015
Föredragningslista
Verksamhetsplan och budget 2016