Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmötet i Björklidens Golfklubb avklarat!

25 mars, torsdag - 2021

Årsmöte Björklidens Golfklubb. 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Björklidens GK 2021-03-25

Tid:        18:00 – 19.30

Plats:     Via Zoom

Mötets öppnande

Björklidens GKs ordförande, Jarl Klang hälsade välkommen till föreningens årsmöte, som i år hölls digitalt för första gången pga. av den rådande pandemin.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd för mötet
  Fastställdes, 11 röstberättigade enligt förteckning.
 1. Fråga om mötet har behörigen utlysts
  Fastställdes, mötet fann mötet behörigen utlyst.
 1. Fastställande av föredragningslista
  Förslag till föredragningslista fastställdes.
 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  Till ordförande valdes Guy Eriksson och till sekreterare valdes Ginger Flärvall
 1. Val av två justeringsmän för mötet
  Till justerare valdes Anders Löfqvist och Jan Ulrich
 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jarl Klang och godkändes av årsmötet                                                                                                                                                                       b) Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret för Björklidens GK
   Årsredovisningen föredrogs av Jarl Klang och fastställdes av årsmötet
 1. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
  Revisorns berättelse föredrogs och lades till handlingarna
 1. Fastställande av resultat och balansräkningar
  Årsmötet fastställde resultat och balansräkning för 2020 och dessa lades till handlingarna
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
  Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet och resultatet enligt balansräkningen skulle föras över i ny räkning.
 1. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
  Avgifter, verksamhetsplan och budget fastställdes enligt styrelsens förslag.
 1. Val av ledamöter i styrelsen      

Stämmans val;

Ordförande              

Jarl Klang                    omval

Ordinarie ledamot                 

Jan Thurfors               vald 2019, för tre år, ett år kvar

Anki Björnefors           vald 2019, för tre år, ett år kvar

Ginger Flärvall             nyval, väljs för tre år, två år kvar

Guy Eriksson              omval, väljs för tre år, två år kvar

Mikael Persson           nyval, väljs för tre år

Riitta Oja-Löfqvist        nyval, väljs för tre år

Suppleant

Lars Elfström                omval, väljs för ett år

Jan Ulrich                    nyval, väljs för ett år

Anders Quant              nyval, väljs för ett år

 1. Val av revisor

Till revisor valdes Marianne Rönnblad under en tid av ett år,  till suppleant valdes Peter Johnsson

         Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Anita Thydén som ordförande för en tid av ett år, till ledamot valdes Anders Löfqvist för en tid av ett år.

 1. Motioner

En motion har inkommit från Jan Pettersson angående möjligheten att kunna köpa ”halva” bollhinkar. Frågan avslog formellt då  Björklidens GK inte ansvarar för rangen men styrelsen ser positivt på förslaget och kommer att driva det vidare mot GolfStar som ansvarar för      prissättningen.

    Ordförande avslutade årsmötet

    Vid protokollet

Ginger Flärvall

    Justeringsmän

Anders Löfqvist                                               Jan Ulrich

Detaljer

Datum:
25 mars, torsdag - 2021
Evenemang Kategori:
Evenemang Taggar: